DAN ANDERSSON sällskapets historia

FÖRSTA PROTOKOLLET. DEN 5 AUGUSTI 1962 FÖRSTA PROTOKOLLET. DEN 5 AUGUSTI 1962
Det fanns en skara människor, författare, kulturarbetare och andra som hade ett djupt intresse för Dan Andersson, hans diktning och hans korta oroliga liv och för den finska invandrarkulturen. De träffades med ojämna mellanrum i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet. De flesta kom från Dans hemtrakter i Grangärdebygden.
  
Där fanns Otto Blixt som bodde i Vännebo nere vid Pajso och som egentligen var skogsförman men mer en vetenskapsman och hembygdsforskare som samlade gamla ordstäv och kulturhistoriska föremål från Finnmarken.
  
Där fanns Edward Gummerus född i Helsingfors, han hade länge bott utomlands men var nu bosatt i Björbo vid Västerdalälven. Han var en klassiskt skolad humanist som under många år haft en lektorstjänst i Rom. Nu arbetade han som fri författare och bodde i Lövkullen.

Gunde Johansson, som bodde i Hällefors, hade varit både lanthandlare och skollärare innan han slog igenom i Hylands Hörna med sina visor och Värmlandshistorier och blev folkkär på kuppen. Vad många inte kände till var Gundes djupa kunskaper i både religion och litteraturvetenskap och hans stora varma intresse för Dan Andersson.
    
Uppe i fäboden Gasenberget norr om Nyhammar bodde om somrarna författaren Ivan Oljelund. Han var mest känd som Stockholmsskildrare. Han hade ett förflutet som röd ungsocialist, i Hinke Berggrens anda. Som redaktör och ansvarig utgivare av tidskriften Brand hade han skrivit så provocerande att han fått tillbringa en tid bakom lås och bom på Långholmen. Ivan Oljelund var personligt bekant med Dan Andersson och sörjde djupt hans bortgång.
    
Vid porten till Finnmarken, nere i Sunnansjö, bodde Olle Svensson, den märklige och egensinnige centrallyrikern. En gång i tiden var Olle Svenssons dikter de mest önskade i radioprogrammet "Önskedikten". Olle hade varit skogsarbetare i Hälsingland i sin ungdom. Han var självlärd och skrev nu på heltid. Dessutom var han en begåvad bildkonstnär.
  
Nils Parling hade även han varit skogsarbetare men från Säfsnäs finnmarker. Vid en olycka i skogen fick han ett träd över sig, låg länge på sjukhus och började då skriva böcker. Han hade rest mycket i världen, var inte lagd för att se mörkt på livet och trodde att det mesta kunde ändras till det bättre om bara viljan fanns.
  
När alla dessa människor ibland träffades hos någon av dem kom ofta frågan upp om man inte skulle bilda ett Dan Andersson-sällskap för att bevara minnet av skalden. De mest drivande i frågan var Gunde Johansson och Edward Gummerus. Vid den årliga Luossafesten i augusti 1961 tog Gunde upp frågan på allvar och man bestämde att bilda ett Sällskap vid kommande Luossafest. Så blev det!
    
Söndagen den 5 augusti 1962 kl 20.00 bänkade man sig runt det grova furubordet i Luossastugan i Dans hemby Skattlösberg för att stifta Dan Andersson-sällskapet. Bland de närvarande fanns två personliga vänner till Dan - Ivan Oljelund och Fridolf Persson. En tredje, Waldemar Bernhard, sände ett telegram från Rom och skrev att han var andligen närvarande. Förslag till stadgar upplästes och godkändes. En interimstyrelse konstituerades med Ivan Oljelund som ordförande, Otto Blixt vice ordförande och Gunde Johansson sekreterare och skattmästare.
  
Stiftare av Dan Andersson Sällskapet var Ingegerd Bergdahl-Parling, Waldemar Bernhard, Greta Blixt, Otto Blixt, E.R. Gummerus, Britta Johansson, Gunde Johansson, Ivan Oljelund, Nils Parling, Fridolf Persson, Bo Setterlind och Erik Uhlin. Dan Anderssons diktning är än idag stark och levande. Dan Andersson-sällskapet arbetar aktivt för att sprida skaldens ord, kreativt diskutera hans diktning och den tid han verkade i.


Historiken ovan skrevs 2001 av Lars Järnemo (1942-2017). Lars Järnemo var under många år Dan Andersson Sällskapets sekreterare och ansvarig för medlemsskriften På Färdvägarna.

Skådespelaren, vissångaren och musikern Pär Sörman vid Luossafesten 2016.

DAN ANDERSSON-SÄLLSKAPETS stadgar i sin helhet

Grunden för dessa stadgar är de stadgar som antogs när Dan Andersson Sällskapet bildades den 5 augusti 1962 i Skattlösberg. Stiftare  var Ingegerd Bergdahl-Parling,
Waldemar Bernhard, Greta Blixt, Otto Blixt, E.R. Gummerus, Britta Johansson, Gunde Johansson, Ivan Oljelund, Nils Parling, Fridolf Persson, Bo Setterlind och Erik Uhlin.
Stadgarna har därefter omarbetats och antagits av årsstämman den 7 augusti 1994 i Skattlösberg samt vid årsstämmorna i Brunnsvik den 5 augusti 2000, 11 maj 2002, 31 maj 2003, 15 maj 2010 och 2 augusti 2014 samt 5 augusti 2022.

1. NAMN OCH SYFTE
Sällskapets namn är Dan Andersson-sällskapet. Sällskapet har sin hemvist i Ludvika och är ett personlitterärt sällskap som har till syfte att bevara minnet av Dan Anderssons liv och författarskap.

2. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL
Dan Andersson-sällskapets ändamål är
·     att samla vänner och intresserade av Dan Anderssons person och författarskap
·     att främja utgivning och spridning av Dan Anderssons litterära alster, tryckta såväl som ännu otryckta, uppmärksamma musikaliska produktioner med anknytning till Dan Anderssons författarskap samt stödja spridning av information om Dan Anderssons liv och författargärning
·     att uppmuntra och stödja forskningen om Dan Andersson i Sverige och utomlands
·     att värna om och ansvara för verksamheten i Dan Andersson museum i Ludvika
·     att stödja verksamheten vid Dan Anderssons minnesgård vid Luossa
·     att årligen utdela ett Dan Andersson-pris till diktare, författare vilkas verk har frändskap med Dan Anderssons verk och andan i dessa eller till person eller personer som förtjänstfullt bidragit till att skapa kunskap och förståelse för Dan Anderssons liv och författargärning
·     att verka för bevarandet av de stämningsvärden och motiv som får sitt uttryck i Dan Anderssons diktning, särskilt då folkminnen samt sägen och sång i Grangärde finnmarker
3. MEDLEMMAR
3.1 Medlemskap kan förvärvas av fysisk eller juridisk person som sympatiserar med Dan Andersson-sällskapets syften och ändamål samt erlägger den medlemsavgift som årsstämman beslutar.

3.2 Ständigt medlemskap kan efter beslut av årsstämman 2022 inte nytecknas men nuvarande ständiga medlemmar behåller sitt medlemskap.
 
3.3 Utöver betalande medlemmar enligt ovan, kan styrelsen inom Dan Andersson Sällskapet utse hedersmedlemmar, vilka ej erlägger medlemsavgift.

3.4 Medlem som under det senast förflutna kalenderåret ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur Dan Andersson-sällskapet.

4. ÅRSSTÄMMA
4.1 Ordinarie årsstämma skall äga rum under Dan Andersson-veckan.

4.2 Skriftlig kallelse skall sändas till samtliga medlemmar senast 1 månad före ordinarie årsstämma. Dagordning, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budgetförslag samt motioner och yttranden skall kunna beställas en vecka före årsstämman samt finnas tillgängligt före årsstämman i möteslokalen.

4.3 Vid ordinarie årsstämma skall följande ärenden upptas på dagordningen
·     Årsstämmans öppnande
·     Parentation
·     Fråga om stämman stadgeenligt utlysts
·     Fastställande av dagordning
·     Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare och 2 justerare / rösträknare)
·     Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret
·     Revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret
·     Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
·     Val av styrelse mm
·     val av styrelseordförande för 2 år
·     val av skattmästare för 2 år
·     val av 4 alternativt 5 (växelvis valda) styrelseledamöter för 2 år
·     val av 2 ordinarie revisorer och 1 revisorsuppleant för 1 år
·     val av 3 ledamöter till valberedning för 1 år, varav en sammankallande
·     val av 3 ledamöter till priskommittén för Dan Andersson-priset för 3 år, varav en sammankallande (styrelsen utser ytterligare 1 ledamot inom sig)
·     val av 2 ledamöter till priskommittén för Gunde Johansson-priset för 2 år, varav en sammankallande (styrelsen utser ytterligare en ledamot inom sig)
·     Fastställande av nästa års verksamhetsplan och budget
·     Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
·     Förslag som väckts av styrelsen
·     Motioner som enskild medlem skriftligen inlämnat senast 8 veckor före årsstämman
·     Enkla frågor som enskild medlem skriftligen eller muntligen anmält senast 2 veckor före årsstämman
·     Övriga frågor
·     Årsstämmans avslutning
4.4 Årsstämman är beslutsför med det antal medlemmar som är närvarande. Rösträtt har medlem som erlagt full medlemsavgift för innevarande år. Rösträtt kan inte utövas med fullmakt. Förslagsrätt till årsstämma, yttranderätt under årsstämma och justeringsmannaskap vid upprättandet av årsstämmans protokoll tillkommer endast medlem i Sällskapet.

4.5 Vid årsstämman fattas beslut med acklamation eller genom öppen /sluten votering. Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet (fler än hälften). Vid lika röstetal i samband med öppen votering har årsstämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid sluten votering skiljer lotten. Årsmötesprotokollet justeras av mötesordföranden jämte utsedda
justeringsledamöter.

5. STYRELSEN
5.1 Styrelsen skall bestå av ordförande och 8 ledamöter. Mandattiden är 2 år och halva styrelsen väljs växelvis. Ordförande och skattmästare väljs särskilt på årsstämman medan vice ordförande och sekreterare utses inom styrelsen.

5.2 Minst 3 av styrelsens ledamöter skall vara bosatta inom Ludvikabygden.

5.3 Styrelsen leder Dan Andersson-sällskapets verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och de beslut som årsstämman fattat. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Dan Andersson Sällskapets förvaltning och för de beslut som fattats inom styrelsen.

5.4 Styrelsen har till uppgift
·     att bereda ärenden som skall behandlas på årsstämman
·     att besluta i frågor som inte skall behandlas av årsstämman
·     att verkställa årsstämmans beslut
·     att förvalta Sällskapets medel i enlighet med årsstämmans beslut
·     att företräda Sällskapet i myndighets- och mediakontakter
·     att inom sig utse 2 firmatecknare att var för sig teckna Sällskapets firma
·     att inom sig utse 1 ledamot att ingå i priskommittén för Dan Andersson-priset
·     att inom sig utse 1 ledamot att ingå i priskommittén för Gunde Johansson-priset
·     att årligen i enlighet med Sällskapets ändamål enligt avsnitt 2, sjätte punkten och efter förslag från priskommittén utse person eller personer till Dan Andersson-pristagare.
5.5 Styrelsen sammanträder minst 3 gånger per år efter kallelse av ordförande, vice ordförande eller sekreterare. Styrelsen är beslutsför då minst fem av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.

5.6 Styrelsen fördelar arbetet inom sig.

5.7 Revisorerna skall granska Sällskapets förvaltning och räkenskaper samt avge en skriftlig revisionsberättelse vid ordinarie årsstämma. Revisorerna äger vid behov rätt att kalla till medlemsmöte under räkenskapsåret.

5.8 Räkenskapsåret, verksamhetsåret och medlemsåret omfattar tiden 1 juni - 31 maj.

6. STADGEÄNDRING
6.1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie årsstämma. Förslag om stadgeändring kan inte antas med mindre än att frågan är angiven på
kallelsen till årsstämman.

6.2 För stadgeändring fordras att förslaget skall ha erhållit minst 2/3-dels majoritet bland de närvarande röstberättigade. Votering skall ske öppet.

SÄLLSKAPETS UPPLÖSNING
7.1 Förslag rörande Dan Andersson-sällskapets upplösning behandlas på samma sätt som gäller stadgeändring enligt avsnitt 6. Beslut om Sällskapets upplösning skall föregås av 2 på varandra följande årsstämmor.

7.2 Dan Andersson-sällskapets tillgångar och arkiverade dokument, med undantag för vissa donerade eller deponerade föremål etc, skall i händelse av Sällskapets upplösning tillfalla Dalarnas länsmuseum i Falun.